3.3
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
റേറ്റിംഗ്
മൊത്തം 3.3 വോട്ടുകളിൽ ശരാശരി 5 / 70.
റാങ്ക്
76th, ഇതിന് 89.6K പ്രതിമാസ കാഴ്‌ചകളുണ്ട്
ബദൽ
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
രചയിതാവ് (ങ്ങൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
ആർട്ടിസ്റ്റ് (കൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
തരം (കൾ)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു